ตำนานวัดอุโมงค์ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน

ตำนานวัดอุโมงค์

ตำนานวัดอุโมงค์ ทางพระมหาเถระจันทร์สวนพุทธธรรม สร้างขึ้นสมัยพญามังราย700 กว่าปีก่อนและเป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน พระเจดีย์ทรงระฆังศิลปะพุกามปลายพุทธศตวรรษที่ 20เจดีย์วัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต่อเนื่องกับอุโมงค์ทางทิศเหนือ ซึ่งอยู่ภายในวัดอุโมงค์เจดีย์วัดอุโมงค์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังระยะแรกของศิลปะล้านนา

งานก่อสร้างเริ่มขึ้นในรัชกาลของพระเจ้ามังรายคงสร้างเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ต่อมาได้รับการบูรณะในรัชกาลของพระเมืองแก้ว มีการปั้นปูนประดับลวดลายที่ส่วนฐานใต้ทรงระฆังมีการปรับเปลี่ยนที่ทรงกรวยซึ่งเป็นส่วนบนของเจดีย์ โดยประดับรูปกลีบบัวทรงยาวประกอบกันเป็นบัวคว่ำและบัวหงาย (ปัทมบาท) ตามแบบอย่างของเจดีย์มอญพม่า

เจดีย์วัดอุโมงค์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังระยะแรกของงานศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 ปรับปรุงมาจากเจดีย์ทรงระฆังแบบหนึ่งในศิลปะพุกาม ครั้นล่วงมาถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ต่อเนื่องกับต้นพุทธศตวรรษถัดมา เจดีย์ทรงนี้คลี่คลายไปโดยมีรูปทรงที่สูงโปร่ง

และในช่วงเวลาของพุทธศตวรรษที่ 21 รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังจึงมีการคลี่คลายปรับเปลี่ยนค่อนข้างรวดเร็ว เพราะได้รับอิทธิพลจากเจดีย์ในศิลปะสุโขทัย อีกทั้งเป็นเจดีย์องค์สำคัญยุคต้นๆของพัฒนาการเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะล้านนา

นอกจากนี้วัดอุโมงค์ ยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งแบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกัน คือ เสาหินอโศกจำลอง, หลักศิลาจารึก, บันไดขึ้นไปเจดีย์, เศียรพญานาค, รูปพระโพธิสัตว์, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, โรงภาพปริศนาธรรม, หอสมุดธรรมโฆษณ์, พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ และ สำนักงานสวนพุทธธรรม

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย ผู้เป็นสหธรรมิกร่วมอุดมการณ์คนสำคัญของพระธรรมโกศาจารย์ และผู้อุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต

วัดอุโมงค์จึงได้จัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อปัญญาฯ ไว้ให้ประชาชนได้กราบสักการะนอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญอื่นๆ อีกทำนองเดียวกับสวนพุทธธรรมของท่านพุทธทาส เช่น เสาหินอโศกจำลอง หลักศิลาจารึก พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงภาพปริศนาธรรม หอสมุดธรรมโฆษณ์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ อีกด้วย

ในส่วนของภาพจิตรกรรมบนเพดานในอุโมงค์นั้น นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันนำองค์ความรู้ที่มี ทั้งเคมี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี เพื่อทำให้ภาพจิตรกรรมที่รางเลือนกลับมาเป็นภาพอันสมบูรณ์สวยงาม ดังที่เคยปรากฏเมื่อ 500 กว่าปีก่อนอีกครั้ง

หากต้องการดูเรื่องลี้ลับเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลย >> HUAY-LEKDED.COM